Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > Next 

ספר דברים, פרשת עקב

וברך פרי בטנך
פאזל פרשת עקב

ספר דברים, פרשת ראה

ואכלת לפני ה' אלקיך
פאזל פרשת ראה

ספר דברים, פרשת שופטים

שופטים ושוטרים תתן לך בכל...
פאזל פרשת שופטים

ספר דברים, פרשת
כי תצא

וכן תעשה לכל אבידת אחיך
פאזל פרשת כי תצא

ספר דברים, פרשת
כי תבוא

ולקחת מראשית כל פרי אדמה
פאזל פרשת כי תבוא

ספר דברים, פרשת ניצבים

ושב וקבצך מכל העמים
פאזל פרשת ניצבים

ספר דברים, פרשת וילך

הקהל את העם, האנשים והנשי...
פאזל פרשת וילך

ספר דברים, פרשת האזינו

כנשר יעיר קנו, על גוזליו ...
פאזל פרשת האזינו

ספר דברים, פרשת
וזאת הברכה

תורה ציווה לנו משה, מורשה...
פאזל וזאת הברכה