Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > Next 

ספר במדבר, פרשת שלח

ויראום את פרי הארץ
פאזל פרשת שלח

ספר במדבר, פרשת קורח

ויקח קורח... ודתן ואבירם
פאזל פרשת קורח

ספר במדבר, פרשת חוקת

ויקחו אליך פרה אדומה תמימה
פאזל פרשת חוקת

ספר במדבר, פרשת בלק

מה טובו אוהליך יעקב משכנו...
פאזל פרשת בלק

ספר במדבר, פרשת פינחס

ותקרבנה בנות צלפחד
פאזל פרשת פינחס

ספר במדבר, פרשת מטות

ומקנה רב היה לבני ראובן ו...
פאזל פרשת מטות

ספר במדבר, פרשת מסעי

ונתנו ללויים, מנחלת אחוזת...
פאזל פרשת מסעי

ספר דברים, פרשת דברים

היום הזה אחל תת פחדך וירא...
פאזל פרשת דברים

ספר דברים, פרשת ואתחנן

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד
פאזל פרשת ואתחנן