Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > Next 

ספר בראשית, פרשת מקץ

ופרעה חולם... והנה שבע פרות
פאזל פרשת מקץ

ספר בראשית, פרשת ויגש

וייתן את קולו בבכי
פאזל פרשת ויגש

ספר בראשית, פרשת ויחי

ויברך אותם איש אשר כברכתו
פאזל פרשת ויחי

ספר שמות, פרשת שמות

ותקח לו תיבת גומא... ותשם...
פאזל פרשת שמות

ספר שמות, פרשת וארא

ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מ...
פאזל פרשת וארא

ספר שמות, פרשת בא

ויהי חושך על ארץ מצרים......
פאזל פרשת בא

ספר שמות, פרשת בשלח

ותקח מרים הנביאה... את הת...
פאזל פרשת בשלח

ספר שמות, פרשת יתרו

וירד ה' על הר סיני
פאזל פרשת יתרו

ספר שמות, פרשת משפטים

ארבעה אבות נזיקין
פאזל פרשת משפטים