Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > Next 

ספר בראשית, פרשת בראשית

בראשית ברא אלוקים
פאזל  פרשת בראשית

ספר בראשית, פרשת נח

תיבת נח
פאזל פרשת נח

ספר בראשית, פרשת לך לך

לך לך... אל הארץ אשר אראך
פאזל פרשת לך לך

ספר בראשית, פרשת וירא

והנה שלושה אנשים ניצבים ע...
פאזל פרשת וירא

ספר בראשית, פרשת
חיי שרה

הגמיאיני נא מעט מים מכדך
פאזל פרשת חיי שרה

ספר בראשית, פרשת תולדות

הלעיטני נא מן האדום האדום...
פאזל פרשת תולדות

ספר בראשית, פרשת ויצא

והנה סולם מוצב ארצה וראשו...
פאזל פרשת ויצא

ספר בראשית, פרשת וישלח

ויחץ את העם אשר אתו
פאזל פרשת וישלח

ספר בראשית, פרשת וישב

ויחלום יוסף חלום
פאזל פרשת וישב