חידון - שמיטה

שאלה: על מה חל איסור ספיחין?
תשובה: על ירקות שגדלו בשמיטה
שאלה: איסור ספיחין הוא...
תשובה: מדרבנן
שאלה: כיצד נקרא איסור אכילת ירקותשגדלו בשמיטה?
תשובה: ספיחין
שאלה: כיצד אוכלים פרותהקדושים בקדושת שביעית?
תשובה: כדרך אכילתם
שאלה: באילו פרחיםיש קדושת שביעית?
תשובה: בפרחים העומדים לריח
שאלה: מה דינםשל פרות מאוצר בית הדין?
תשובה: קדושים בקדושת שביעית
שאלה: איזה דין למדו מהפסוק"והשביעית תשמטנה ונטשתה"?
תשובה: להפקיר פרות
שאלה: האם מותר לאכול ירקותשגדלו ב"היתר מכירה"?
תשובה: כן
שאלה: האם ישנה קדושת שביעיתבירקות מ"היתר מכירה"?
תשובה: לא
שאלה: האם מותר לבעל שדהלמנוע אחרים מלקטוף פרות משדהו?
תשובה: לא
שאלה: אלו שתי עבודותאסורות מהתורה בפרות האדמה?
תשובה: זריעה וקצירה
שאלה: האם מותרלכרות ענפים לצורך סכך?
תשובה: מותר
שאלה: היכן נוהגת מצוות השמיטה?
תשובה: בארץ ישראל
שאלה: מצוות השמיטה בזמן הזה,מהתורה או מדרבנן?
תשובה: מדרבנן
שאלה: לאיזה צורך מותר להשקות גינהבשנת השמיטה?
תשובה: למנוע נזק
שאלה: לאיזה צורך מותר לנכש עשבים בשנת השמיטה?
תשובה: למניעת שריפה ונחשים
שאלה: האם מותר לשתול בעציץהנמצא בתוך הבית?
תשובה: כן
שאלה: מתי מותר לכסח דשא?
תשובה: לצורך נוי
שאלה: מה עושים עם הפרותכשמגיע זמן הביעור?
תשובה: מפקירים
שאלה: מתי חל זמן שמיטת כספים?
תשובה: בסוף שנת שמיטה
שאלה: מי תיקןאת תקנת הפרוזבול?
תשובה: הלל
שאלה: למי מוסר המלווה את חובותיו בשטר הפרוזבול?
תשובה: לבית הדין
שאלה: האם מותרלסחור בפרות שביעית?
תשובה: אסור